Prace modernizacyjne części biurowej Kupca Poznańskiego na ukończeniu