Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

Europejski rynek nieruchomości komercyjnych

Europa: Wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

Publikacja "At a Glance" - Inwestycje transgraniczne w Europie po rekordowym roku 2015 wolumen inwestycji zagranicznych w roku 2016 spadł o 19%

11.jpg
Proces ożywienia gospodarczego w strefie euro nadal trwa. Pomimo spowolnienia w połowie roku PKB utrzymał na przestrzeni całego roku 2016 stałe tempo wzrostu na średnim poziomie 1,7%. Przewiduje się, iż w roku 2017 PKB doświadczy wzrostu na poziomie blisko 1,5%, co stanowić będzie niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2016 wynikający z niepewnej sytuacji politycznej na szczeblach krajowych i pewnych mniej korzystnych kluczowych uwarunkowań gospodarczych (m.in. surowce, inflacja, ceny ropy oraz stopy procentowe).
W roku 2016, po rekordowym roku 2015, europejski rynek inwestycyjny odnotował 10% spowolnienie z wynikiem 230 md euro, gdzie spadł również udział inwestycji transgranicznych.

Jedną z mocnych stron europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych była zawsze ilość przepływającego pomiędzy rynkami oraz napływającego do Europy kapitału. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w roku 2015 udział inwestycji transgranicznych w całkowitym wolumenie transakcji zawartych w roku 2016 spadł do poziomu 48%, jednakże wynik 110 mld euro jest nadal trzecim najwyższym wynikiem osiągniętym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat

Etienne Prongue, Dyrektor, International Investment Group, BNP Paribas Real Estate

12.png
Wśród inwestorów zagranicznych najsilniej representowani byli inwestorzy europejscy (41%), gdzie wolumen zawartych przez nich transakcji osiągnął poziom 45,8 mld euro przy w miarę równomiernym rozłożeniu na inwestorów wywodzących się ze strefy euro (51%) oraz tych spoza niej (49%).
Wolumen transakcji zawartych przez inwestorów amerykańskich spadł aż o 37% i w roku 2016 osiągnął poziom niecałych 26 mld euro. Ich udział w całkowitym wolumenie zagranicznych transakcji inwestycyjnych zawartych na rynku europejskim wyniósł jedynie 24% (w porównaniu z 31% rok temu). Wysokie ceny i niepewna sytuacja ogólna  skierowały uwagę inwestorów na kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w których wyniki utrzymały się na wysokim poziomie, natomiast na 3 najważniejszych rynkach europejskich spadły one o połowę.
13.jpg
Pomimo 12% spadku wolumenu inwestycji przeprowadzonych na europejskim rynku nieruchomości udział inwestorów azjatyckich w całkowitym wolumenie transgranicznych transakcji inwestycyjnych wzrósł do poziomu 11%. Są oni obecnie najważniejszymi inwestorami na rynku brytyjskim, gdzie na drugim miejscu uplasowali się inwestorzy amerykańscy.
14.png

Pomimo spadku wolumenu dokonanych transakcji inwestycyjnych nie odnotowano zmian w zakresie samego uplasowania się kierunków lokowania kapitału zagranicznego. Wielka Brytania nadal plasuje się na pierwszej pozycji wśród kierunków lokowania inwestycji zagranicznych na rynku europejskim, jednakże sam wolumen zawartych transakcji spadł o 30% ze względu na przyjętą przez większość inwestorów postawę ‘poczekamy – zobaczymy’. Rynek niemiecki ucierpiał z powodu trwającego nadal niedoboru podaży, co negatywnie wpłynęło na całkowitą wartość obrotów; wolumen inwestycji międzynarodowych spadł o 20% w porównaniu z rokiem 2015. Z kolei Francja, chociaż odnotowany tam wolumen transakcji zagranicznych był o 19% niższy w porównaniu z rokiem wcześniejszym, nadal ma 9% udział w całkowitym wolumenie europejskich inwestycji transgranicznych. Najwięcej zyskały Irlandia, Holandia oraz kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 

Céline Cotasson-Fauvet, Dyrektor, Pan-European Research, BNP Paribas Real Estate

Powiązane artykuły
Europe: Foreign investment dropped 19% in 2016

"At a Glance" publication - cross-border investment in Europe. Foreign investment dropped 19% in 2016, after a record volume in 2015.
Inwestorzy nadal chętnie wybierają nieruchomości nad Wisłą

3,3 mld euro – tyle wyniosła łączna wartość transakcji zawartych w I poł. 2018 r. na krajowym rynku nieruchomości komercyjnych. Eksperci BNP Paribas Real Estate podkreślają, że pomimo tego, że około 63 proc. wyniku zostało wypracowane w pierwszych trzech miesiącach roku, to jednak aktywność inwestorów w całym raportowanym okresie można uznać za wysoką. Liderem, z prawie 60-proc. udziałem w łącznym wolumenie transakcji, został sektor handlowy. Zdaniem autorów raportu, obserwowany na rynku znaczący wzrost dynamiki r/r pozwala przewidywać, że na koniec 2018 roku wartość inwestycji może osiągnąć nawet 6 mld euro.
A strong end of the year expected on the investment market

The total value of transactions on the domestic investment market at the end of 2017, taking into account the acquisitions completed in the first nine months and the estimated value of transactions in progress, may be about 15% higher from the record EUR 4.5 billion last year. The EUR 2.3 billion generated during the first three quarters of 2017 was lower than the value of the transactions completed in the corresponding period of the previous year, however the authors of the report believe this was caused e.g. by new regulations concerning the tax classification of agreements that prolong the decision-making process and the time needed to prepare and complete a transaction.
Przewidywana mocna końcówka roku na rynku inwestycyjnym

Łączna wartość transakcji na krajowym rynku inwestycyjnym na koniec 2017 roku, biorąc pod uwagę akwizycje sfinalizowane w pierwszych 9 miesiącach i szacunkową wartość transakcji w toku, może być wyższa o około 15 proc. od rekordowego 4,5 mld euro  z ubiegłego roku. Wynik 2,3 mld euro osiągnięty w przeciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 był co prawda niższy niż wartość transakcji zamkniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, jednak jak podkreślają autorzy raportu, wpływ na to mają m.in. nowe regulacje dotyczące klasyfikacji podatkowej umów, wydłużające proces decyzyjny i czas konieczny na przygotowanie i sfinalizowanie transakcji.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.